Generalforsamling DSPR 16-6-18 kl 13.30. Valg og dagsorden

9. juni 2018

Som tidligere informeret om afholdes Nordisk kongres i Plastikkirurgi og Nordisk Brandsårsmøde i København d. 13-16. juni 2018 på Scandic hotel i København, hvorfor Generalforsamlingen holdes i forlængelse af denne kl 13.30

Lisbet Rosenkrantz Hölmich(formand), Jens Ahm Sørensen, Jennifer Berg Drejøe og Mette Krag er på valg. Lisbet og Jens ønsker ikke genvalg. MK har siddet 6 år og kan ikke genvælges.  

Jennifer ønsker genvalg.

Peter Siemssen bliver opstillet som ny praksisrepræsentant.

Til formandsposten indstiller bestyrelsen verlæge Vibeke Koudahl SVS /OUH

Udover det opstiller Jørn Bo Thomsen som menigt medlem.

Overlæge Christian Bonde har også meldt sit kadidatur til formandsposten

Således skal 3 bestyrelsesmedlemmer vælges til Generalforsamlingen, den ene formand. Forslag til bestyrelsesmedlemmer (skriftligt) skal være DSPR's sekretær i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen, dvs. senest d. 13-6.

Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Genvalg kan foretages ved håndsoprækning.

Dagsorden

1. Velkommen 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Nye medlemmer 
5. Regnskabs aflæggelse og fastsættelses af kontingent 
6. Beretning fra diverse udvalg/ tillidsposter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Se ovenstående
8. Valg til diverse poster
9. evt
Mvh

Bestyrelsen i DSPR

Dansk Selskab for Plastikkirurgi og Rekonstruktion