Retningslinje for behandling af mammahypertrofi

25. maj 2023

DANSK SELSKAB FOR PLASTIK- OG REKONSTRUKTIONSKIRURGI

                                               NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE

 

 

National retningslinje for behandling af mammahypertrofi.

 

Formål

Teksten har til formål at beskrive den nationale retningslinje for mammahypertrofi/asymmetri. Derved tilstræbes bedst mulig undersøgelse og behandling af de danske offentligt finansierede patientkategorier. Samtidig skal retningslinjen danne baggrund for at indikationsstilling til kirurgi sker på et ensartet grundlag, og at der undgås et utilsigtet skred i behandlingsindikationer på patienter behandlet i offentligt regi.

 

Gennemgang

Studier (evidensniveau 3) beskriver, at brystreduktion ved mammahypertrofi har gavnlig effekt på fysiske og psykiske symptomer [1,2].  Der er ikke beskrevet overbevisende sammenhæng mellem mængden af fjernet væv ved operationen og den subjektive symptomlettelse (evidensniveau 3) [3]. På trods af dette, synes det rimeligt at fastsætte en nedre grænse for hvor meget væv, der som minimum kræves fjernet for tilbud om operation i offentligt regi. I Danmark er der tradition for at fjernelse af minimum ca. 500 g, hvilket også er et gennemgående tal i den internationale litteratur [4].

 

Henvisningskriterier

Der skal foreligge fysiske gener og objektive fund med baggrund i mammahypertrofi/asymmetri.

Der kan ikke henvises udelukkende med baggrund i psykiske årsager eller subjektive gener. Patienten skal som udgangspunkt være fyldt 18 år eller anses for fuldt udvokset. Patientens BMI bør ikke være over 25 [5] og vægten skal have været stabil i 6 måneder på henvisningstidspunktet. Der udføreres ikke behandling på kosmetisk indikation i offentlig regi.

 

Henvisningens indhold:

1.     Patientens højde, vægt og aktuelle BMI

2.     Beskrivelse af gener

3.     Skønnet brystvolumen

4.     Komorbiditet

5.     Aktuel medicinsk behandling

6.     Rygestatus

7.     Evt. oplysninger om sidste graviditet og tidspunkt for ophør af amning

 

Henvisninger der ikke indeholder ovenstående elementer kan afvises.

 

Indikation

Patienten skal have funktionelle gener og objektive fund forenelige med mammahypertrofi. Der skal kunne fjernes ca. 500 gram fra hvert bryst og tildannes et bryst af passende størrelse, hvilket erfaringsmæssigt kræver et brystvolumen på min. 800 ml. Dette under hensyntagen til patientens kropsbygning

Ved asymmetri kræves en forskel på mere end 150 ml eller skønnet mere end 30% volumenforskel på mammae.

 

Kontraindikationer, listen ikke udtømmende

 

Absolutte

1)    Tobak (patient skal være røgfri minimum 6 uger inden henvisning) [6-9] 

 

2)    Graviditet og amning (amning skal være ophørt 12 mdr. inden eventuelt indgreb)

3)    Planlagt graviditet 

4)    Aktiv psykose eller anden sammenlignelig ikke optimalt behandlet psykisk sygdom 

5)    Urealistiske forventninger til resultat

 

Relative

1.     Anden komorbiditet (for eksempel ASA 3) 

2.     Diabetes mellitus (dysreguleret) [10]

3.     Kardiovaskulære lidelser

4.     Høj alder (≥65) [11]

5.     Ung alder (< 18 år)

6.     Patienter med øget risiko for tromboemboli  eller blødning

 

Udredning:

Der skal optages fuld journal og objektiv undersøgelse, hvor højde, vægt og BMI dokumenteres. Den objektive undersøgelse af brystet skal indeholde palpation af bryst og axillære lymfeknuder, samt et skøn over brystets volumen, form og placering på thorax.

 

Hos kvinder over 40 år bør der foreligge en mammografi, der højst er 6 mdr. gammel på operationstidspunktet.

Ved kvinder under 40 år med genetisk disposition til brystkræft og eller anamnese med brystkræft/DCIS bør mammografien højst være 3 mdr. gammel (ref. DBCG)

 

 

 

Behandling/operation

Operationen foretages i bedøvelse og med anvendelse af de gængse teknikker [12].

 

Der anlægges dræn efter behov.

Der gives tromboseprofylakse og smertestillende behandling efter lokale retningslinjer.

 

Postoperativt

Der er ikke krav til postoperativ ambulant opfølgning, men patienterne kan genhenvises til vurdering ved behov. 

 

Forfattere

Retningslinjen udarbejdet marts 2023 af DSPRs retningslinjeudvalg og Speciallæge Charlotte Caspara Uth, Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet

 

 

Referencer

[1. ]Elfanagely O, Othman S, Rios-Diaz AJ, et al. A matched comparison of the benefits of breast reduction on health-related quality of life. Plast Reconstr Surg. 2021;148(4):729-735. doi: 10.1097/PRS.0000000000008312.

[2. ]Perdikis G, Dillingham C, Boukovalas S, et al. American society of plastic surgeons evidence-based clinical practice guideline revision: Reduction mammaplasty. Plast Reconstr Surg. 2022;149(3):392e-409e. doi: 10.1097/PRS.0000000000008860.

[3. ]Gonzalez MA, Glickman LT, Aladegbami B, Simpson RL. Quality of life after breast reduction surgery: A 10-year retrospective analysis using the breast Q questionnaire: Does breast size matter? Ann Plast Surg. 2012;69(4):361-363. doi: 10.1097/SAP.0b013e31824a218a.

[4. ]Yan M, Bustos SS, Kuruoglu D, et al. Breast resection weight prediction and insurance reimbursement in reduction mammaplasty: Which scale is reliable? Plast Reconstr Surg. 2022;150(4):723e-730e. doi: 10.1097/PRS.0000000000009536.

[5. ]Myung Y, Heo C. Relationship between obesity and surgical complications after reduction mammaplasty: A systematic literature review and meta-analysis. Aesthet Surg J. 2017;37(3):308-315. doi: 10.1093/asj/sjw189.

[6. ]Sundhedsstyrelsen. Rygestop før operation. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Rygning-og-operation/Folder_Rygestop-foer-operation_web_Print-selv.ashx?la=da&hash=55137D7482395031BB2C3BF7D68E1B912B93F6F1.Updated 2020. Accessed 20/2/, 2023.

[7. ]Sorensen LT, Karlsmark T, Gottrup F. Abstinence from smoking reduces incisional wound infection: A randomized controlled trial. Ann Surg. 2003;238(1):1-5. doi: 00000658-200307000-00001 [pii].

[8. ]Sørensen LT. Wound healing and infection in surgery: The pathophysiological impact of smoking, smoking cessation, and nicotine replacement therapy: A systematic review. Ann Surg. 2012;255(6):1069-1079. doi: 10.1097/SLA.0b013e31824f632d [doi].

[9. ]Manassa EH, Hertl CH, Olbrisch RR. Wound healing problems in smokers and nonsmokers after 132 abdominoplasties. Plast Reconstr Surg. 2003;111(6):2082-9. doi: 10.1097/01.PRS.0000057144.62727.C8 [doi].

[10. ]Gupta V, Winocour J, Rodriguez-Feo C, et al. Safety of aesthetic surgery in the overweight patient: Analysis of 127,961 patients. Aesthet Surg J. 2016;36(6):718-729. https://doi.org/10.1093/asj/sjv268. doi: 10.1093/asj/sjv268.

[11. ]Yeslev M, Gupta V, Winocour J, Shack RB, Grotting JC, Higdon KK. Safety of cosmetic procedures in elderly and octogenarian patients. Aesthet Surg J. 2015;35(7):864-873. doi: 10.1093/asj/sjv053 [doi].

[12. ]Hall-Findlay EJ, Shestak KC. Breast reduction. Plast Reconstr Surg. 2015;136(4):531e-544e. doi: 10.1097/PRS.0000000000001622.