DSPR.DK

Vedtægter

§1 Formål

DANSK SELSKAB FOR PLASTIK- OG REKONSTRUKTIONSKIRURGI har som formål, ar samle danske kirurger med interesse for plastikkirurgi ( rekonstruktiv og æstetisk). At virke for videnskabeligt samarbejde mellem selskabets medlemmer og mellem tilgrænsende kirurgiske specialers selskaber, samt at arbejde for uddannelse og forskning inden for den plastisk, rekonstruktive og æstetiske kirurgi. Herudover repræsenterer selskabet medlemmerne over for tilsvarende udenlandske sammenslutninger under navnet Danish Society of Plastic & Reconstructive Surgery. 

§2 Medlemsskab

Medlemskab i DSPR opnås efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen kan herefter som

  • ordinære medlemmer med stemmeret optage læger, som enten har dansk speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi eller som ved deres deltagelse i selskabets aktiviteter har vist betydelig interesse for faget, samt har mindst et års ansættelse ved en eller to danske plastikkirurgiske afdelinger.
  • ekstraordinære medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed optage-
  1. Plastikkirurger fra andre nordiske lande
  2. Læger, hvis virke har været til gavn for dansk plastikkirurgi, uanset allerede indgået medlemskab af andet lægevidenskabeligt selskab.
  3. Videnskabelige og tekniske medarbejdere med akademiske kvalifikationer svarende til lægeembedseksamen, hvis arbejde har relation til plastikkirurgi
  4. Firmaer med tilknytning til det plastikkirurgiske fagområde.


Tvivlstilfælde forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

§3 Æresmedlemmer

Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan udnævnes af en enig bestyrelse, når udnævnelsen er begrundet i en enestående indsats for plastikkirurgien, dansk plastikkirurgi eller DSPR. 

§4 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og bliver effektiv førstkommende 1 januar. 1

§5 Eksklusion

Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 20 medlemmer. Beslutningen om eksklusion tages op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter de i § 16 angivne regler.

§6 Restance

Som udmeldt betragtes den der ikke har betalt kontingent i 2 år. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen. 

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling meddeles på selskabets hjemmeside www.dspr.dk senest 5 uger før afholdelsen. Forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside og udsendes elektronisk til medlemmerne mindst 10 dage før afholdelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis ønske herom fremsættes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, med mindre selskabets love kræver andet(jvf. §16 og § 17). Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan beslutte, at sende spørgsmål til urafstemning. Der skal være en svarfrist på minimum 14 dage. Resultatet af en urafstemning opgøres ved simpel majoritet med mindres selskabets love kræver andet (§5, §16 og §17).

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling finder sted efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel og fortrinsvis afholdes i tilslutning til et ordinært møde.

§ 9 Bestyrelsen

Til varetagelse af selskabets forhandlinger vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af formanden, samt 5 medlemmer.
Formanden skal være speciallæge i plastikkirurgi.

Mindst et medlem skal være under uddannelse til speciallæge i plastikkirurgi, og et medlem skal være fuldtidspraktiserende speciallæge.

Når der er valg af en ny formand vælges denne først og særskilt. Herefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges to eller tre medlemmer for at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand, kasserer og sekretær.

Forslag (skriftligt) skal være DSPR's sekretær i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Genvalg kan foretages ved håndsoprækning.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.
Nyvalgte medlemmer træder i funktion efterfølgende 1 september. Genvalg til samme bestyrelsespost kan finde sted to gange, men ikke ud over en periode på seks år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst to medlemmer er til stede. Har formanden forfald, træder næstformanden i stedet.

§10 Revisor

Den ordinære generalforsamling vælger for to år af gangen en revisor. Genvalg kan finde sted to gange, men ikke ud over en periode på seks år.

§11 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Ekstrakontingent kan pålægges medlemmerne, når det vedtages på en generalforsamling, på hvis dagsorden det har været opført. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er kontingent frie. Ordinære medlemmer, som er fyldt 70 år eller er afgået fra deres stilling p.g.a. alder eller sygdom, er kontingent frie. Kontingent for firmamedlemmer fastsættes efter særlig forhandling mellem bestyrelsen og firmaerne.

§12 Opkrævning og refusion for rejse- og mødeudgifter

Kontingent opkræves via DADL's registreringsafdeling midt i kalenderåret. For ordinære medlemskaber opnået i 2. Halvdel af kalenderåret opkræves kontingentet først det påfølgende år. For firmamedlemmer opkræves kontingentet efter aftale på det tidspunkt, hvor medlemskab opnås. Selskabet forpligtes ved underskrift af formanden og kasserer i forening. Rejser, som bestyrelsens medlemmer foretager på DSPR's vegne, betales af selskabet.

§13 DMS og DKS

DSPR er medlem af de Lægevidenskabelige selskaber og repræsenteres heri af formanden og et eller flere af bestyrelsen udpegede medlemmer. 

§14 Udvalg

Udvalg til afgrænsede opgaver. Bestyrelsen kan, under ansvar over for generalforsamlingen, nedsætte udvalg til afgrænsede opgaver. Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af disse udvalg, men også medlemmer uden for bestyrelsen og andre sagkyndige, evt. ikke-læger kan have sæde. Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse aflægger DSPR's formand eller udvalgets formand beretning ved generalforsamlingen. Permanente udvalg. Medlemmerne udpeges enkeltvis på en ordinær generalforsamling ved simpel flertalsbeslutning. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis ønske herom fremsættes. Udvalgets medlemstal og de specielle interesser, der skal repræsenteres, bestemmes af generalforsamlingen. Om nødvendigt kan andre sagkyndige end DSPR's medlemmer (evt. ikke-læger) indvælges. Et medlem af DSPR's bestyrelse skal have sæde i udvalget. Medlemmer vælges for tre år af gangen. Genvalg kan finde sted. Udvalget bestemmer selv sin forretningsorden. Udvalgenes formænd aflægger beretning ved generalforsamlingen.

§15 Pensionister

Medlemmer skal ved pensionering fratræde bestyrelsesposter/tillidshverv i selskabet ved den efterfølgende ordinære generalforsamling.

§16 Ændring af love

Ændring af DSPR's love kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 2/3 stemmer for ændringerne. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal medlemmer ikke har kunnet give møde, indkalder bestyrelsen snarest muligt en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes jvf. Lovenes §8. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. Vedtagelse kræver også her 2/3 majoritet. Forslag til ændring af DSPR's love kan også sendes til urafstemning jf.§7. Vedtagelse af forslag kræver også her 2/3 majoritet.

§17 Opløsning af selskabet

Selskabets opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på en generalforsamling, på hvis dagsorden den har været opført. Før opløsningen er gyldig, skal den godkendes med 2/3 majoritet ved urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer. Ved selskabets opløsning overdrages selskabets formue til et fond under de Lægevidenskabelige selskaber, hvis formål er i overensstemmelse med selskabets formål (§1).

§ 18 Rejselegat

Rejselegat:

 

DSPR indstifter i 2011 et rejselegat.

Såfremt selskabets økonomi tillader det, kan selskabet uddele 2 rejselegater årligt til studieophold. 

Ved et studieophold forstås et ophold på en anden national eller international afdeling/institution med relevante arbejdsområder. Opholdet kan have til formål at tilføre ansøger nye erfaringer/metoder eller være af  mere forskningsagtig karakter. Kurser og kongresrejser vil ikke komme i betragtning.

Skriftlig ansøgning sker til bestyrelsen, som foretager uddelingen. Ansøgningen skal indeholde en motiveret anmodning, formål med opholdet samt curriculum. Der skal aflægges skriftligt referat med faglige refleksioner til nyhedsbrevet. Regnskab for beløbets anvendelse vedlagt originale bilag skal indsendes til bestyrelsen senest 2 måneder efter afsluttet studierejse, hvorefter legatet udbetales. Legatet er på højst 10.000 kr. pr. legat.

Alle medlemmer af DSPR kan søge et legat. Speciallæger og læger i det sidste år af hoveduddannelsen vil blive prioriteret.

Legatet kan ikke søges hvis man har fået det tildelt inden for de sidste 5 år