DSPR.DK

Vedtægter

§1 Formål

DANSK SELSKAB FOR PLASTIK- OG REKONSTRUKTIONSKIRURGI har som formål, at samle danske plastikkirurger og læger med interesse for plastikkirurgi (inkl. rekonstruktiv- og æstetisk kirurgi) i Danmark. At virke for videnskabeligt samarbejde mellem selskabets medlemmer og mellem tilgrænsende kirurgiske specialers selskaber, samt at arbejde for uddannelse og forskning inden for plastikkirurgi (inkl. rekonstruktiv- og æstetisk kirurgi). Herudover repræsenterer selskabet medlemmerne over for tilsvarende udenlandske sammenslutninger under navnet Danish Society of Plastic & Reconstructive Surgery. 

§2 Medlemsskab

Medlemskab i DSPR opnås efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen kan herefter optage:

  • ordinære medlemmer med stemmeret, som enten har dansk speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi eller som ved deres deltagelse i selskabets aktiviteter har vist betydelig interesse for faget, samt har mindst et års ansættelse ved en eller flere plastikkirurgiske afdelinger.
  • ekstraordinære medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed:
  1. Plastikkirurger fra andre nordiske lande
  2. Læger, hvis virke har været til gavn for dansk plastikkirurgi, uanset allerede indgået medlemskab af andet lægevidenskabeligt selskab
  3. Videnskabelige og tekniske medarbejdere med akademiske kvalifikationer svarende til lægeembedseksamen, hvis arbejde har relation til plastikkirurgi
  • firmamedlemmer med tilknytning til det plastikkirurgiske fagområde. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

Tvivlstilfælde eller ansøgninger udenfor kategori forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

 

Det påhviler til enhver tid medlemmerne selv at opdatere deres medlemsoplysninger.

§3 Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af en enig bestyrelse, når udnævnelsen er begrundet i en enestående indsats for plastikkirurgien, dansk plastikkirurgi eller DSPR. Kun æresmedlemmer, der tidligere har været ordinære betalende medlemmer, kan beholde stemmeret og valgbarhed.

§4 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og bliver effektiv førstkommende 1. januar.

§5 Eksklusion

Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 20 medlemmer. Beslutningen om eksklusion tages op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter de i § 16 angivne regler.

§6 Restance

Som udmeldt betragtes den der ikke har betalt kontingent i 2 år. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen. 

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling meddeles på selskabets hjemmeside www.dspr.dk senest 5 uger før afholdelsen.

Forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside og udsendes elektronisk til medlemmerne mindst 10 dage før afholdelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis ønske herom fremsættes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, medmindre selskabets love kræver andet (jvf. §16 og § 17). Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan beslutte, at sende spørgsmål til urafstemning. Der skal være en svarfrist på minimum 14 dage. Resultatet af en urafstemning opgøres ved simpel majoritet med mindres selskabets love kræver andet (§5, §16 og §17).

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling finder sted efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 50 ordinære medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel og fortrinsvis afholdes i tilslutning til et ordinært møde.

§ 9 Bestyrelsen

Til varetagelse af selskabets forhandlinger vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af formanden, samt 7 medlemmer. Alle fuldgyldige medlemmer af DSPR.
Formanden skal være speciallæge i plastikkirurgi og ansat på en offentlig plastikkirurgisk afdeling.

Når der er valg af ny formand, vælges denne først og særskilt. Genvalg til formandsposten kan finde sted 2 gange, men ikke ud over en periode på 6 år.

Herefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

·       Et medlem skal være under uddannelse til speciallæge i plastikkirurgi. Yngre Plastikkirurger kan indstille kandidat(er) til denne post. Medlemmet vælges på en ordinær generalforsamling. Ved fratrædelse i valgperiode indstiller Yngre Plastikkirurger en suppleant til bestyrelsen.

·       Et medlem skal være praktiserende speciallæge med fuldtidsydernummer. Dansk Plastikkirurgisk Organisation kan indstille kandidat(er) til denne post. Medlemmet vælges på en ordinær generalforsamling. Ved fratrædelse i valgperiode indstiller Dansk Plastikkirurgisk Organisation en suppleant til bestyrelsen.

·       Et medlem skal overvejende være beskæftiget med kosmetisk plastikkirurgi.Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi kan indstille kandidat(er) til denne post. Medlemmet vælges på en ordinær generalforsamling. Ved fratrædelse i valgperiode indstiller Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi en suppleant til bestyrelsen.

·       Et medlem skal være ansat ved et offentligt hospital. 

Bestyrelsesmedlemmer for uddannelse, praksis, kosmetisk plastikkirurgi og offentligt hospital vælges først. Derefter vælges de resterende tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf maksimalt et medlem må være under uddannelse til speciallæge i plastikkirurgi.

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand, kasserer og sekretær.

Det tilstræbes, at der afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde med overdragelse indenfor 4 uger efter valg. De afgående bestyrelsesmedlemmer beholder deres funktion indtil da, mens nyvalgte medlemmer træder i funktion ved det konstituerende bestyrelsesmøde.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal være DSPR's sekretær skriftligt i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen, såfremt der er flere kandidater end bestyrelsespladser på valg. Genvalg kan foretages ved håndsoprækning.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst tre medlemmer er til stede. Har formanden forfald, træder næstformanden i stedet.

Hvis et valgt medlem fratræder før tid, kan bestyrelsen vælge at konstituere for denne blandt DSPR´s medlemmer. Konstitueringen gælder den resterende valgperiode.

§10 Revisor

Den ordinære generalforsamling vælger for to år ad gangen en revisor. Genvalg kan finde sted to gange, men ikke ud over en periode på seks år.

§11 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.

Ekstrakontingent kan pålægges medlemmerne, når det vedtages på en generalforsamling.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Ordinære medlemmer, som er fyldt 70 år eller er fratrådt deres stilling p.g.a. alder eller sygdom, er kontingentfrie.

Kontingent for firmamedlemmer fastsættes efter særlig forhandling mellem bestyrelsen og firmaerne.

§12 Opkrævning og refusion for rejse- og mødeudgifter

Kontingent opkræves via DADL's registreringsafdeling midt i kalenderåret. For ordinære medlemskaber opnået i 2. halvdel af kalenderåret opkræves kontingentet først det påfølgende år.

For firmamedlemmer opkræves kontingentet efter aftale på det tidspunkt, hvor medlemskab opnås.

Selskabet forpligtes ved underskrift af formanden og kasserer i forening.

Rejser, som bestyrelsens medlemmer foretager på DSPR's vegne, betales af selskabet. Bilag skal være kassereren i hænde inden for 3 måneder.

§13 DMS og DKS

DSPR er medlem af de Lægevidenskabelige selskaber og repræsenteres heri af formanden og et eller flere af bestyrelsen udpegede medlemmer. 

§14 Udvalg

Udvalg, permanente og afgrænsede, nedsættes af bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen.

Udvalgets medlemstal og de specielle interesser, der skal repræsenteres, bestemmes af bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen.

Medlemmerne udpeges enkeltvis, eventuelt efter indstilling fra de relevante afdelinger/organisationer.

Om nødvendigt kan andre sagkyndige end DSPR's medlemmer (evt. ikke-læger) indstilles.

Et medlem af DSPR's bestyrelse skal have sæde i hvert udvalg.

Udvalget bestemmer selv sin forretningsorden.

Udvalgenes formænd aflægger beretning ved generalforsamlingen. Ved forfald fremsender formanden skriftlig beretning til DSPR’s bestyrelse (sekretær) med henblik på fremlæggelse til generalforsamlingen.

§15 Pensionister

Medlemmer skal ved pensionering fratræde bestyrelsesposter/tillidshverv i selskabet ved den efterfølgende ordinære generalforsamling.

§16 Ændring af love

Ændring af DSPR's love kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 2/3 stemmer for ændringerne.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal medlemmer ikke har kunnet give møde, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes jvf. Lovenes §8. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. Vedtagelse kræver også her 2/3 majoritet.

Forslag til ændring af DSPR's love kan også sendes til urafstemning jf.§7. Vedtagelse af forslag kræver også her 2/3 majoritet.

§17 Opløsning af selskabet

Selskabets opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på en generalforsamling, på hvis dagsorden den har været opført. Før opløsningen er gyldig, skal den godkendes med 2/3 majoritet ved urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer.

Ved selskabets opløsning overdrages selskabets formue til et fond under de Lægevidenskabelige selskaber, hvis formål er i overensstemmelse med selskabets formål (§1).

§ 18 Rejselegat

DSPR indstiftede i 2011 et rejselegat.

Såfremt selskabets økonomi tillader det, kan selskabets bestyrelse uddele op til 2 rejselegater årligt til udenlandske studieophold. 

Opholdet skal have til formål at tilføre ansøger nye erfaringer/metoder eller være af mere forskningsagtig karakter.

Kurser og kongresrejser vil ikke komme i betragtning.

Skriftlig motiveret ansøgning, formål med opholdet samt curriculum sendes til DSPR’s sekretær.

Regnskab for beløbets anvendelse vedlagt originale bilag og et skriftligt referat med faglige refleksioner til offentliggørelse skal indsendes til DSPR’s kasserer senest 3 måneder efter afsluttet studierejse, hvorefter legatet udbetales.

Alle medlemmer af DSPR kan søge et legat. Speciallæger og læger i det sidste år af hoveduddannelsen vil blive prioriteret.

Legatet kan ikke søges hvis man har fået det tildelt inden for de sidste 5 år

§19 Tegningsregler

Stk.1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

Stk.3: Selskabet tegner en bestyrelses-ansvarsforsikring.